1. Generellt

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter ("integritetspolicy") beskriver, hur Odendo ApS ("Odendo", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Integritetspolicyn gäller för personuppgifter, som du ger till oss, eller som vi samlar in via Odendos hemsida, Odendo.se ("hemsidan").

1.3 Odendo är dataansvarlig för dina personuppgifter. All kontakt med Odendo kan ske via kontaktuppgifter som står under pkt. 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, till vilka ändamål och rättslig grund till behandlingen

2.1 När du besöker Odendo.se, samlar vi automatiskt information om dig och din användning av hemsidan, tex om vilken typ av browser du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och informationer om din dator.

2.1.1 ändamålet är att optimera upplevelsen som användare och hemsidans funktion, samt företa målinriktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna anvädning av information är nödvändig för, att vi ska uppnå vårt intresse i att forbättra Hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan, samlar vi in de uppgifter, du själv ger, tex namn adress, e-mejladress, telefonnr., betalingssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, levereringsönskningar, samt uppgifter om den IP-adressen, där beställningen är genomförd.

2.2.1 ändamålet är, att vi kan leverera de produkter, du har köpt och i øvrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att följa  lagens krav, inklusive till bokföring och redovisning. Vid köp insamlas IP-adressen med det ändamål och för att ta vara på våra intressen i, att förhinda bedrägeri.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in uppgifter som ditt namn och din e-mejladress.

2.3.1 ändamålet är att ta vara på våra intressen i att kunna leverera nyhetsbreven till dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

När du registrerar en användare på Odendo, ber vi om att ange namn, e-mejladress, postnummer och kön. utöver namn och e-mejladress väljer du själv vilken information du vill ge oss. Vi jämför dessa uppgifter med andra uppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter om, vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.3.3 ändamålet är att kunna administrera din användarinfo och leverera dig dom fördelar och erbjudande som är, ansluten till din användare, samt för att ta vara på våra intressen i att kunna skicka nyhetsbrev och göra målinriktad marknadsföring.

2.3.4 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

Du kommer vid registrering av en användare bli tillfrågad om att ge särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. Mottagare av Personuppgifter

3.1 Uppgifterna om ditt namn, adress, e-mail, telefonnummer samt ordernummer og specifika leveransönskningar ges vidare i några tillfällen till PostNord, GLS eller en transportör, som tar hand om leveringen av den köpta varan till dig. Vid köp av varor som inte finns på lager kan de nämnda uppgifter ges vidare til producenten eller säljaren av den gällande varan, som i så fall vill ta hand om  leveransen.

3.2 Uppgifterna kan överlåtas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna på vår vädjan. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, inklusive retargeting. Dessa verksamheter är dataprocessorer och är under våra instruktioner och behandlar data, som vi är ansvariga för. Dataprocessorer får inte använda uppgifterna till annat ändamål än uppfyllelse av avtalen med oss, och är underlagt med konfidentialitet om detta. Vi har ingått skriftliga dataprocessoravtal med alla dataprocessorer, som behandlar personuppgifter på vår vägnar.

3.3 Två av dessa dataprocessorer, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. är etablerat i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.  ??

3.3.1 Kopia av Google LLC's certificering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia av Facebook Inc.'s certificering kan hittas härr: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. Dina rättigheter

4.1 Med orsak att skapa öppenhet omkring behandlingen av dina uppgifter ska vi, som dataansvariga, upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insiktsrätten  

4.2.1 Du är alltid  berättigad till att fråga oss om information om bland annat, vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket ändamål registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna som evt. måste finnas, samt uppgifter om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2 Du har räät till att få utlevererat en kopia av de personouppgifter, som vi har om dig. Om du önsker en kopia av dina personuppgifter, ska du skicka en skriftlig ansökan till post@odendo.dk. Du kan bli bedd om att dokumentera, att du är den du utger dig  för att vara.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rättt til att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerat av oss. Om du blir uppmärksam på, att de är fel i de uppgifter, som vi har registrerat om dig, uppmanar vi att skicka en  skriftlig upplysning till oss, så uppgifterna kan bli korrigerade.

4.4 Rätten till borttagning

4.4.1 I vissa fall har du rätt till att få alla eller vissa av dina personuppgifter borttaget av oss, tex om du kallar tillbaka ditt samtycke, och vi inte har en annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I de tillfällen där en fortsatt behandling av dina uppgifter er nödvändig, tex för att vi kan följa våra rättsliga förpliktelser, eller för att lagkrav kan fastläggas, göres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen av lagring 

4.5.1 Du har i vissa fall rätt till att få begränsat behandlingen av dina personuppgifter till  att bara bestå av lagrig , tex om du menar, att de uppgifter, vi  behandlar om dig, inte är korrekta. 

4.6 Rätten till uppgiftsportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få personuppgifter, som du själv har givit oss, utlevererat i ett strukturerat, vanligt användbart och maskinläsbart format och har rätt til at överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

4.7 Rätten til motstånd

4.7.1 Du har alltid rätt till att göra motstånd mot vår behandling av din personuppgifter, ämnat på direkt marknadsföring, inklusive den profilering som används för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring.

4.7.2 Du har dessutom alltid rätt till av skäl, som vidrör din personliga situation, att göra motstånd mot den behandling av dina personuppgifter, som vi använder på grundlag av våra legitima intresser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Rätten till att kalla tillbaka samtycke

4.8.1 Du alltid rätt till att kalla tillbaka ett samtycke, du har givit oss till en given behandling av personuppgifter, inklusive om du har avgivet samtycke till, att mottaga nyhetsbrev. Om du önskar att kalla tillbaka ditt samtycke till nyhetsbrev, kan detta göras vid att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet, eller med att kontakta oss på post@odendo.dk

Var uppmärksam på, att de efter bekräftelse på borttagning av samtycke kan ta upp till 24 timmar innan det är borttaget i alla systemen.

4.9 Retten till att klaga

4.9.1 Du har alltid rätt till att skicka in klagomål  til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat skickas in  på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Borttagning av personuppgifter

5.1 Uppgifter insamlat om din användare på Hemsidan  jfr. pkt. 2.1. tas bort, när du inte har använt hemsidan på 1 år.

5.2 Uppgifter insamlat i förbindelse med din registrering till vårt nyhetsbrev tas bort, när ditt samtycke till nyhetsbrev tas tilbaka, med mindre vi har en annan basis för behandling av uppgifterna.

5.3 Uppgifterna insamlat i förbindelse med köp du har genomfört på Hemsidan jfr. pkt. 2.2 vill som utgångspunkt bli borttaget 3 år efter utlöpet av det kalenderår, där  du har gjort ditt köp. uppgifter kan dock sparas  längre tid, om vi har ett legitimt behov för längre lagring, tex om det är nödvändigt för att lagkrav kan fastläggas, !gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Redovisningsmaterial lagras i 5 år till utgången av ett redovisningsår för att uppfylla bokföringlagens  krav.

6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot, att personuppgifter olagligt försvinner, förverkas, ändras eller förringar samt mot, att de kommer till ovidkommandes vetskap eller missbrukas.

6.2 Endast medarbetare, som har ett riktigt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra deras arbete, har tillgång til dessa.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Odendo ApS er dataansvariga för de personuppgifter, som insamlas via Hemsidan.

7.2 Om du har frågor eller bemärkningar till denna integritetspolicy eller önskar du att använda dig av  en eller flera av dina rättigheter beskrivet i pkt.4, kan du kontakta:

Odendo ApS
Nybovej 34
7500 Holstebro

Tlf. nr.: 41 10 80 40
E-mail: post@odendo.dk

8. Ändringar i integritetitspolicyn

8.1 Denne policy kan ändras under tiden, och vi rekommenderar därför, att användarna genomgår den löpande.

9. Versioner

9.1 Detta är version 1 av Odendos Integritetspolicy skrivet den 22/5/2018.